innogy �esk� republika

Podnik�n� innogy v �esku stoj� na �ty�ech hlavn�ch pil���ch - dod�vk�ch zemn�ho plynu a elekt�iny, distribuci plynu, skladov�n� plynu v podzemn�ch z�sobn�c�ch a v�rob� tepla a elekt�iny. Na�� obchodn� spole�nost� je innogy Energie, kter� zaji��uje pro na�e z�kazn�ky p�edev��m dod�vky zemn�ho plynu a elekt�iny a tak� dal�� slu�by jako pron�jem LED ��rovek nebo detektor� kou�e a CO �i poji�t�n� dom�cnosti. Aktivity innogy v oblasti distribuce plynu spadaj� pod spole�nost innogy Grid Holding. Zaji��ujeme spolehliv� a bezpe�n� dod�vky zemn�ho plynu na �zem� cel� �esk� republiky krom� Prahy a ji�n�ch �ech. Distribuce plynu je tzv. regulovanou �innost� pod dohledem Energetick�ho regula�n�ho ��adu. Spole�nost innogy Gas Storage se zab�v� skladov�n�m zemn�ho plynu v podzemn�ch z�sobn�c�ch. Tepl�renstv� je hlavn� �innost� innogy Energo, spole�nost provozuje tak� celorepublikovou s� plnic�ch stanic CNG.