top of page

E.ON CZ

Energetick� skupina E.ON Czech je od roku 2004 sou��st� koncernu E.ON. O t�i roky pozd�ji byla do skupiny za�azena tak� plyn�rensk� spole�nost, a tak se stala skupina p�edn�m integrovan�m energetick�m podnikem v �esk� republice. Skupina pracuje na pos�len� portfolia zdroj� s c�lem zv��en� aktu�ln� vlastn� v�roby se zam��en�m na obnoviteln� zdroje energie. Pat�� k nejv�t��m zahrani�n�m investor�m v oblasti energetiky, co se t��e z�sobov�n� elekt�inou, a dob�e etablovan� je i na �esk�m trhu s plynem. Z�sobuje elekt�inou v�ji�n�ch �ech�ch a na ji�n� Morav� 1,2 milionu z�kazn�k� a jej� tr�n� pod�l �in� t�m�� 20 %. V z�sobov�n� plynem �in� pod�l na trhu v �esk� republice p�ibli�n� 8 %. Struktura energetick� skupiny E.ON Czech odpov�d� v�voji evropsk� a �esk� legislativy a d�ky tomu spl�uje po�adavky na odd�len� ve�ker�ch regulovan�ch �innost� mezi provozem distribu�n� s�t� od liberalizovan�ho obchodu a prodeje elekt�iny a v�roby. Ro�n� investuje v�ce jak 3 mld. K� do obnovy a rozvoje distribu�n� s�t�. Trval� rozvoj, efektivita a rozumn� disponov�n� p��rodn�mi surovinami - to jsou t�i z�sady, kter�mi se skupina ��d�. Proto nab�z� �e�en� pr�v� v t�chto oblastech. Sem pat�� nap��klad projekty zam��en� na v�voj nov�ch technologick�ch postup�, jak�mi jsou inteligentn� syst�my Smart Metering, elektromobilita, podpora vozidel na stla�en� zemn� plyn (CNG) a s t�m spojen� rozvoj infrastruktury pro dob�jen� elektromobil� a plnic�ch za��zen� na CNG. A v neposledn� �ad� iniciativa a organizace sout�e E.ON Energy Globe Award �R.

EPC Project Management 2021

bottom of page