top of page

Z�padoslovensk� energetika, a.s. - Skupina ZSE

Z�padoslovensk� energetika, a.s. � Skupina ZSE Zozn�mte sa s l�drom v oblasti predaja a distrib�cie elektriny na Slovensku. Sme s��as�ou najv��ej eur�pskej energetickej skupiny E.ON. Hlavn�mi spolo�nos�ami Skupiny ZSE s� Z�padoslovensk� energetika, a.s., (matersk� spolo�nos�), ZSE Energia, a.s., (predaj energi� a rie�en� zameran�ch na emobilitu a obnovite�n� zdroje) a Z�padoslovensk� distribu�n�, a.s. (distrib�cia elektriny). Skupina ZSE poskytuje komplexn� slu�by od prev�dzky distribu�nej s�stavy, �innosti v oblasti silovej energetiky a� po predaj elektrickej energie a plynu, rie�enia zameran� na vyu�ite obnovite�n�ch zdrojov, smart home technol�gie a doplnkov� slu�by pre firmy a dom�cnosti. Pre�o pracova� v ZSE Na�ej pr�ci d�va zmysel viac ako mili�n z�kazn�kov, ktor� sa na n�s spoliehaj� ka�d� de�. Vyu�ite pr�le�itos� spoji� v� odborn� rast s najv��ou eur�pskou energetickou skupinou E.ON. Sme hrd� na n� soci�lny program, v�aka ktor�mu si na�i zamestnanci m��u u��va� mno�stvo finan�n�ch aj �peci�lnych benefitov. Mimoriadne �irok� �k�la v�hod rad� ZSE medzi l�drov na trhu v oblasti starostlivosti o zamestnancov. Pracovn� poz�cie sa net�kaj� len energetiky - budujeme siln� oddelenia aj v �al��ch oblastiach: napr�klad IT oddelenie v bratislavskom Twin City, ktor� rie�i rozvojov� projekty a poskytuje podporu v�etk�m na�im spolo�nostiam. V�znamn� zast�penie maj� aj oblasti obchodu, marketingu, controllingu �i �udsk�ch zdrojov. ZSE reaguje na v�voj trhu a kladie ve�k� d�raz na inov�cie. Z�rove� dok�e svojim zamestnancom poskytn�� stabilitu a pevn� hodnoty vych�dzaj�ce z trad�cie Skupiny. Skupina ZSE patr� na Slovensku k l�drom v ot�zkach zodpovedn�ho podnikania a jeho princ�py s� s��as�ou na�ich ka�dodenn�ch rozhodnut� a strat�gie podnikania.

EPC Project Management 2021

bottom of page