innogy Polska

Jeste�my jedn� z wiod�cych grup energetycznych w Europie. Klientom oferujemy najnowocze�niejsze produkty i us�ugi z obszaru energii odnawialnej (w tym elektromobilno�ci), elektroenergetycznej, gazowej infrastruktury sieciowej oraz sprzeda�y. Naszym obecnym i przysz�ym klientom oferujemy innowacyjne i zr�wnowa�one produkty oraz us�ugi, dzi�ki kt�rym mog� w spos�b bardziej efektywny korzysta� z r�nych form energii i podnosi� jako�� swojego �ycia. Kluczowymi europejskimi rynkami dzia�alno�ci Grupy innogy s�: Belgia, Czechy, Holandia, Niemcy, Polska, S�owacja, W�gry oraz Wielka Brytania. W Polsce do Grupy innogy nale�y kilka sp�ek. Najwa�niejsze z nich to: - innogy Polska S.A. - sp�ka odpowiedzialna za sprzeda� energii do oko�o miliona klient�w oraz rozw�j koncernu w Polsce, - innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - podmiot odpowiedzialny za zarz�dzanie warszawsk� sieci� elektroenergetyczn�, - innogy Renewables Polska Sp. z o.o. - firma odpowiedzialna za rozw�j projekt�w zwi�zanych z energi� odnawialn�, w szczeg�lno�ci budow� i eksploatacj� farm wiatrowych. Do Grupy innogy w Polsce nale�� farmy wiatrowe o ��cznej mocy ponad 220 megawat�w.