top of page

Apa Nova Bucure?ti - Veolia

Apa Nova Bucure�ti face parte din grupul interna?ional Veolia, companie cu peste 150 de ani de experien?� �n administrarea re?elelor urbane de ap� ?i canalizare. Din anul 2000, Apa Nova �i-a asumat responsabilitatea gestion�rii resurselor de ap�, tratarea �i distribu�ia apei c�tre consumatori, evacuarea apelor uzate �i a apelor meteorice din Municipiul Bucure�ti printr-un contract de concesiune �ncheiat pentru o perioad� de 25 de ani. �n cei 20 de ani, sistemul de alimentare cu ap� �i de canalizare a fost reabilitat, modernizat �i dezvoltat conform celor mai bune practici industriale �n domeniu, realiz�ri care se traduc prin investi�ii care dep�esc 500 de milioane de euro p�n� �n prezent. �n vederea asigur�rii unui serviciu public de calitate, compania a investit �n ultimii ani �n �mbun�t�?irea substan?ial� a proceselor existente �n cadrul companiei printr-un proces de Business Reegineering, dar ?i �n digitalizarea integral� a proceselor ?i sistemelor interne de gestiune, control ?i monitorizare. Succesul eforturilor din ultimii 3 ani a fost confirmat �n cadrul edi?iei 2019 OPEX Week - Business Transformation World Summit, desf�?urat� �n Orlando, Florida, SUA, cel mai prestigios eveniment interna?ional de profil. Programul de Reengineering Strategic ?i Opera?ional al Apa Nova a c�?tigat locul I �n lume la categoria �Best Business Transformation Project�, ob?in�nd punctajul maxim pentru prima dat� �n istoria de 20 de ani a competi?iei. Compania are �n derulare planuri de investi?ii ?i dezvoltare major� pentru Bucure?ti �n centrul c�rora r�m�ne raportarea permanent� la standardele de excelen?� asumate.

EPC Project Management 2021

bottom of page