V�chodoslovensk� energetika Holding a.s.

V�chodoslovensk� energetika Holding a.s. riadi svoje dc�rske spolo�nosti a poskytuje im zdie�an� slu�by v oblasti person�lnych slu�ieb, podnikate�sk�ho poradenstva, finan�n�ch a ��tovn�ch slu�ieb, IT slu�ieb a slu�ieb pre z�kazn�kov. Z�rove� ich reprezentuje aj v oblasti spolo�enskej zodpovednosti. Dc�rske spolo�nosti: VSD, a.s. V�chodoslovensk� distribu�n�, a.s. - zabezpe�uje bezpe�n� a spo�ahliv� prev�dzku distribu�nej s�stavy, distrib�ciu elektriny, pripojenie a pr�stup do s�stavy, v neposlednom rade poskytuje z�kazn�cke slu�by. VSE a.s. V�chodoslovensk� energetika a.s. - hlavn�m predmetom jej �innosti je dod�vka elektriny dom�cnostiam a firemn�m z�kazn�kom, ako aj poskytovanie slu�ieb energetick�ho auditu a predaj nekomoditn�ch produktov. innogy Slovensko s.r.o. Na Slovenskom trhu s plynom p�sob� od roku 2008 (do 30.9.2016 pod n�zvom RWE Gas Slovensko, s.r.o.). Okrem dod�vky plynu a s�visiacich slu�ieb prin�a z�kazn�kom st�le nov� produkty a rie�enia, ktor� im pom�haj� u�etri� financie, zvy�uj� bezpe�nos� ich majetku, zdravia a osobn� pohodlie. VSE Call centrum, s.r.o. Zabezpe�uje vybavenie ak�chko�vek po�iadaviek na�ich z�kazn�kov v �o najkrat�om �ase a pon�ka na predaj produkty, ktor� vedia zv��i� bezpe�nos�, u�etri� n�klady alebo zabezpe�i� vy��� komfort. VSE Ekoenergia, s.r.o. Prostredn�ctvom tejto spolo�nosti budujeme a prev�dzkujeme projekty na b�ze obnovite�n�ch zdrojov energie.