Turkiye Noterler Birligi

T�rkiye Noterler Birligi, Anayasanin 135. Maddesine g�re kamu kurumu niteliginde t�zel ki�ilige sahip bir meslek kurulu�udur. Kanunun g�sterdigi �ekilde Devletin idari ve mali denetimine tabidir. T�rkiye Noterler Birligi, noterlik mesleginin ama�larina uygun bir �ekilde y�r�t�lmesini, meslege mensup olanlarin m��terek ihtiya�larini kar�ilamak, meslegin genel menfaatlerine uygun olarak geli�mesini saglamak, meslek mensuplarinin birbirleri ve ilgililer ile olan ili�kilerinde d�r�stl�g� ve g�veni hakim kilmak, meslek disiplini ve ahlakini korumak �zere kurulmu�tur.