Slovnaft

Skupina SLOVNAFT je integrovanou rafin�rsko-petrochemickou skupinou. Najsilnej�ou spolo�nos�ou je SLOVNAFT, a.s., ktor� sa zaober� najm� spracovan�m ropy v jednej z najkomplexnej��ch eur�pskych rafin�ri� a ve�koobchodn�m a maloobchodn�m predajom pohonn�ch hm�t. �al��mi �lenmi skupiny s� spolo�nosti SLOVNAFT MONT��E A OPRAVY a.s., SLOVNAFT TRANS a.s., V�RUP, a.s., CM European Power Slovakia, s.r.o. a �al�ie. Skupina SLOVNAFT patr� k najv���m investorom na Slovensku, od polovice 90. rokoch jej kumulat�vne kapit�lov� v�davky dosiahli takmer 2 miliardy eur, v priemere zhruba 120 mili�nov eur ro�ne. Slovnaft prev�dzkuje najv��iu sie� �erpac�ch stan�c v SR. V��ina produkcie spolo�nosti smeruje na export, najm� na k���ov� okolit� trhy a do z�padnej Eur�py. Prim�rne plasty skupina vyv�a tie� do oblast� Bl�zkeho i �alek�ho v�chodu. Spolo�nos� patr� na Slovensku k l�drom v oblasti CSR a firemnej filantropie, v�znamne podporuje �port, kult�ru, vzdel�vanie, ml�de� a revitaliz�ciu �ivotn�ho prostredia. Skupina SLOVNAFT je �lenom medzin�rodnej Skupiny MOL. SLOVNAFT Group is an integrated refinery-petrochemical group. The most powerful company is SLOVNAFT, a.s. dealing mainly with refining in one of the most complex European refineries and with the wholesale and retail sale of motor fuels. Other members of the Group are SLOVNAFT MONT��E A OPRAVY a.s., SLOVNAFT TRANS a.s., V�RUP, a.s., CM European Power Slovakia, s.r.o. and other companies. SLOVNAFT Group is one of the biggest investors in Slovakia, its cumulative capital expenditure has amounted to nearly EUR 2 billion, at average, approx. 120 million per year since the mid-90th. Slovnaft operates the largest network of filling stations in Slovakia.The company is a leader in Slovakia in the field of CSR and corporate philanthropy, significantly supports sport, culture, education, youth and revitalizing of environment. SLOVNAFT Group is a member of international MOL Group. ---- bit.ly/slovnaft-ochrana-osobnych-udajov