Recupel

De vzw Recupel zorgt ervoor dat afgedankte elektr(on)ische toestellen op een duurzame en kosten-effici�nte wijze ingezameld en verwerkt worden. Recupel werd in 2001 voor en door producenten en invoerders van elektr(on)isch materiaal in Belgi� opgericht. De financi�le middelen die ze ter beschikking krijgt via de Recupel bijdrage gaan uitsluitend naar de organisatie en promotie van inzameling en recyclage van oud elektro. In 2015 verzamelde en verwerkte Belgi� bijna 10kg afgedankt elektr(on)isch materiaal per inwoner, wat het ��n van de meest vooruitstrevende landen maakt op vlak van elektro-recyclage. Recupel werkt intensief samen met verschillende sectororganisaties en overheden en zoekt voortdurend naar innovatieve manieren om de hoeveelheid ingezameld oud elektro in Belgi� te vergroten. Meer informatie vindt u op www.recupel.be. A propos de Recupel L�asbl Recupel organise la collecte et le traitement durable d�appareils �lectro(ni)ques usag�s. Recupel a �t� cr��e en 2001 par et pour les producteurs et importateurs de mat�riel �lectr(on)ique en Belgique. Les moyens financiers qu�elle a a disposition via la cotisation Recupel sont utilis�s exclusivement pour l�organisation et la promotion de la collecte et du recyclage �lectro. En 2015, quasi 10kg de d�chets �lectr(on)iques par habitant furent collect�s et trait�s, ce qui fait de la Belgique un des pays les plus performants en terme de recyclage �lectro. Recupel collabore intensivement avec diff�rentes organisations sectorielles et gouvernements, et cherche constamment des m�thodes innovantes pour augmenter la collecte de d�chets �lectro en Belgique. Plus d�informations sur www.recupel.be About Recupel The non-profit organisation Recupel ensures that discarded electr(on)ic appliances are collected and processed in a sustainable and cost-effective way. Recupel was created in 2001 by and for producers and importers of electr(on)ic material in Belgium.