Grupa Enea

Grupa Enea jest wiceliderem polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Zarz�dzamy pe�nym �a�cuchem warto�ci na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcj� energii elektrycznej, dystrybucj�, sprzeda� i obs�ug� Klienta. Odpowiadamy za bezpieczne dostawy energii do 2,5 mln Klient�w. Do Enei Operator nale�y sie� dystrybucyjna w p�nocno-zachodniej Polsce (ok. 1/5 powierzchni kraju). W ca�ej Polsce zatrudniamy 15,7 tys. Pracownik�w, kt�rzy tworz� innowacyjny koncern surowcowo-energetyczny. Do naszej Grupy nale�� dwie wa�ne elektrownie systemowe: Elektrownia Kozienice i Elektrownia Po�aniec. W Grupie dzia�a r�wnie� Lubelski W�giel Bogdanka � kopalnia jest g��wnym dostawc� surowca do nale��cych do Grupy elektrowni. Nasza dzia�alno�� obejmuje r�wnie� energetyk� ciepln� w zak�adach w Bia�ymstoku, Obornikach i Pile oraz wytwarzanie energii elektrycznej w elektrowniach wodnych, wiatrowych i biogazowniach. Zatrudniamy najlepszych specjalist�w w bran�y, a do naszego grona szukamy ambitnych os�b otwartych na nowe technologie.