Enerjeo Kemaliye Enerji �retim A.�.

Enerji sekt�r�nde temel ama�, artan n�fusun ve geli�en ekonominin ihtiya�larinin s�rekli ve kesintisiz olarak kar�ilanabilmesidir. Hizmet sundugu her alanda oldugu gibi elektrik enerjisi �retiminde de yenilik�i ve �nc� bir �irket anlayi�ini ilke edinen Enerji Holding yatirimlarini yenilenebilir enerji sekt�r�ne y�nlendirerek 2011 yilinda Enerjeo A.�. yi kurmu�tur. Jeotermal enerji �retimi konusunda sekt�rde yer alan diger firmalardan farkli bir strateji izleyen Enerjeo A.�., jeotermal sahanin ke�finden enerji �retimine kadar t�m basamaklari �irket i�erisinde entegre bir �ekilde ger�ekle�tirerek bu alanda bir ilke imza atmayi ba�armi�tir. Manisa ili Ala�ehir Il�esi sinirlarinda yer alan Kemaliye kasabasinda �ali�malarina ba�layan Enerjeo A.�. 2011 yilinda bu sahanin i�letme ruhsatini almi�tir. Jeotermal arama ve sondaj a�amalarinin �neminin bilincinde olarak ilerlemi�, �irket prensipleri dogrultusunda bu faaliyetleri hizli, dogru ve g�venilir bir �ekilde y�r�tmek amaciyla 'Enerji Holding Jeofizik Servisi'? ve 'Enerji Holding Sondaj Servisi'? birimlerini kurmu�tur. 2013 yili ortalarinda deneyimli m�hendis kadrosu ve son teknoloji ekipmanlari ile �ali�malarina ba�layan Enerji Holding Jeofizik Servisi, Kemaliye sahasinda MT �l��leri alarak, veri-i�lem ve 3-D modelleme a�amalarini tamamlami�, sahayi jeolojik olarak yorumlayarak en uygun sondaj lokasyonlarini belirlemi�tir. Sonrasinda Enerji Holding Sondaj Servisi tarafindan �retim kuyulari a�ilmaya ba�lanmi� ve ba�arili sonu�lar elde edilmi�tir. Enerjeo Kemaliye Enerji �retim A.�.'? nin 2015 yilinin ikinci yarisinda 25 MW/s kapasiteli jeotermal elektrik santrali ile elektrik �retimine ba�lamasi planlanmaktadir.