Bosch �esk� republika

Jm�no �Bosch� je spojeno s inovativn�mi technologiemi a pr�kopnick�mi vyn�lezy, kter� tvo�ily historii - od automobilov� techniky a� nap��klad po ru�n� n��ad�. Spole�nost p�sob� po cel�m sv�t� v�etn� �esk� republiky, kde zam�stn�v� p�es 8000 lid�. Informace o spole�nosti: https://www.bosch.cz/informace-o-spolecnosti/ Informace o ochran� osobn�ch �daj�: https://www.bosch.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju/

EPC Project Management 2021