top of page

�EZ

Skupina �EZ je siln� energetick� koncern p�sob�c� v �ad� zem� st�edn� a jihov�chodn� Evropy a Turecku, kter� je centr�ln� ��zen z �esk� republiky. Hlavn� p�edm�t podnik�n� koncernu tvo�� v�roba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elekt�iny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemn�ho plynu a t�ba uhl�. Ve sv� strategii Skupina �EZ reaguje na nov� trendy v energetice. Vstupuje do nov�ch oblast� podnik�n� a nab�z� z�kazn�k�m inovativn� produkty a slu�by �it� na m�ru jejich pot�eb�m. Skupina zam�stn�v� v�ce ne� 28 tis�c zam�stnanc� a je vn�m�na jako presti�n� a vyhled�van� zam�stnavatel, kter� nadstandardn� pe�uje o sv� zam�stnance. Z�jemc�m o zam�stn�n� nab�z� z�zem� siln� �esk� spole�nosti a pr�ci, kter� m� smysl � pr�ci, na kterou spol�haj� miliony lid� v ka�dodenn�m �ivot� a bez kter� by ostatn�m chyb�la energie. V�ce o kari��e u n�s najdete na: https://www.kdejinde.cz/ P�i sv�m podnik�n� se Skupina �EZ sou�asn� ��d� p��sn�mi etick�mi standardy zahrnuj�c�mi i odpov�dn� chov�n� ke sv�m zam�stnanc�m, spole�nosti a �ivotn�mu prost�ed�. Jednou z dlouhodob�ch v�znamn�ch priorit Skupiny �EZ je firemn� d�rcovstv�, kter� je zast�e�ov�no Nadac� �EZ.

EPC Project Management 2021

bottom of page